Department of Nutritional Research  

Grupa za ishranu i metabolizam, IMR, novi partner u EuroFIR

 

Dr sci.med. Mirjana Pavlović, viši naučni saradnik, glavni istraživač projekta

e-mail: mirjana.pavlovicmd@gmail.com

Dr sci.Marija Glibetić, naučni savetnik, rukovodilac grupe

e-mail: mglibetic@gmail.com

www.srbnutrition.info

 

Projekat Evropske komisije za nauku

European Food Information Resource Network –EuroFIR

Priority 5: Food Quality and  Safety

Network of Exellence  (NoE)

Project contract number – FP6-CT-2005-513944

Date of preparation of the proposal for Serbia: 08/03/2006

Call identifier – CT-NoE-513 FP6-CT-2005-513944944-EuroFIR-CALL1

Contract negotiation meeting -18-19/05/06

Početak rada na projektu je 01/07/2006

 

EuroFIR predstavlja vodeću svetsku mrežu saradnje na razvoju, izradi i aplikativnoj primeni jedinstvene forme dostupnih izvora Evropskih informacija o namirnicama 'European Food Information Resource'. EuroFIR čine preko 110 naučnih istrazivača, preko 50 postdiplomskih studenata iz  26 Evropskih zemalja u okviru mreže sa 49 partnera. Koodinator evropskog projekta je Institute of Food Research, Norwich iz Velike Britanije. Projekat je započeo januara 2005 godine, a od prošle godine nakon poziva za nove učesnike u studiji, od 01.07. 2006 projektu su se pridružila još četiri partnera, uključujući i Srbiju. Istraživači Grupe za ishranu i metabolizam iz Instituta za medicinska istraživanja na čelu sa Dr Marijom Glibetić, naučnim savetnikom i Dr Mirjanom Pavlović, višim naučnim saradnikom, sa svojim mladim timom su prepoznati kao regionalni lideri iz oblasti istraživanja ishrane (food and nutritional research). Nakon uspešnog konkurisanja njima je omogućeno da postanu ravnopravni učesnik tima EuroFIR mreže istraživača. Od srpskog partnera se očekuje da omoguće, ne samo Srbiji, već i drugim zemljama u regionu (zemlje zapadnog Balkana) aktivno učestovanje u EuroFIR evropskoj inicijativi. Naučni projekat traje 5 godina sa početkom od 1. januara 2005.

Partneru is Srbije je dodeljena uloga regionalnog centra za Balkan, zemlje centralne i istočne Evrope. Od partnera iz Srbije se očekuje da aktivno učestuje u širenju EuroFIR mreže u regionu i organizuje edukacije novih članova u periodu trajanja projekta.

EuroFIR misija:

Glavni cilj EuroFIR projekta je izgradnja i diseminacija  jedinstvene, validne i dosledne baze podataka namirnica koja će obezbediti jedan autoritativni izvor sastava namirnica u Evropi u pogledu nutrijenata, novih bioaktivnih komponenti sa pozitivnim zdravstvenim efektima. Ovaj cilj je od fundamentalnog značaja za područje - Food Quality and Safety priority, a takođe je od velikog značaja kao osnovna komponenta za sve tematske oblasti istraživanja u vezi hrane, ishrane i zdravlja stanovništva Europi. 

Aktivnosti u okviru celog projekta su grupisane u sledeće programe: Integracije - Integration Activity IA, zajedničkih aktivnosti Joint Programme of Activities (JPA) koji su podeljeni u 4 horizontalne platforme: (1) Integration Activities; (2) Joint Research Activities; (3) Spreading of Excellence Activities, and (4) Network Management. Zajednički programi (JPA) su grupisani u 15 individualnih radnih paketa (WPs) sa međusobnim interakcijama. EuroFIR će biti podržan sa uspostavljenim softverom za web-based platformu što će pomoći interaktivni rad između timova uključenih u projekat u širenju informacija (www.eurofir.net) u okviru samih partnera kao i medju zemaljama učesnika. Serija interaktivnih komunikacija (web-based platforma, naučne publikacije, popularna medijska promocija) biće korišćena sa ciljem širenja i diseminacije rezultata i transfera znanja različitim interesnim grupama van mreže projekta. Trening i edukacija  istraživača i naučnika u okviru projekta je osnova razvoja i održivosti mreže evropskih centara izvrsnosti  Network of exellence –NoE i uključuje: workshop i seminare za istraživače, naučnu saradnju, razmene istraživača i trening posete i različite e-learning kurseve preko interneta.

 

Aktivnosti partnera EuroFIRa mreže iz Srbije, Grupe za ishranu i metabolizam, IMR, Beograd

 

Istraživači iz Srbije su uključeni u aktivnosti dva radna paketa EuroFIR-a i to:

 

Radni paket (WP) 1.8 Formiranje mreže EuroFIR istraživača ( Compiler Network and supporting task forces) sa sledećim aktivnostima

 

•          Klasifikacija i indeksiranje namirnica prema zahtevima EuroFIR po Langualu (automatizovani sistem za opisivanje, klasifikacije i indeksiranje namirnica po internacionalnim preporukama)

•          Usaglašavanje i harmonizacija nacionalne klasifikacije sa internacionalnim zahtevima

•          Identifikacija namirnica i nutrienata koje će biti uvrštene u bazu podataka i definisanje standarda i kriterijuma za njihovu evaluaciju i poredjenje.

•          Prikupljanje sastava novih namirnica uz saradnju sa prehrambenom industrijom

•          Harmonizacija dokumentacije i standarda nacionalne base podataka prema EuroFIR

•          Definisanje procedure za proračun i prikaz izračunatih vrednosti kao što su energija,vitamini i dr.

•          Izrada, praćenje i procena procedura za kvalitet za dokumentaciju pre dostavljnja u EuroFIR baze podataka

•          Formiranje mreže istraživača za prikupljanje i identifikaciju (compilers) prioritetnih regionalnih namirnica i njihovo uključenje u EuroFIR bazu podataka.

•          Prevod baze podataka tablica sastava namirnica sa srpskog na engleski jezik.

•          Formiranje elektronske verzije baze podataka sastava namirnica na srpskom i engleskom uradjene i harmonizovane prema EuroFIR kriterijumima.

 

Radni paket WP 3.1 Edukacija mladih istraživača: Training, education and vision to postgraduates and young scientists

•          Promocija znanja, razvoj veština i vizije istraživanja sastava namirnica u sklopu mreže u okviru treninga i edukacije (workshop, seminari, konferencije, stručne razmene i posete)

•          Promocija EuroFIR u sklopu Mreže za razvoj kapaciteta iz ishrane u zemljama centralne i istočne Evrope (Network for Capacity Development in Nutrition in CEE)

•          Uspostavljanje kontakata sa nacionalnim kompajlerima u zemljama koje nisu uključene u EuroFIR u regionu Balkana, cetralne i istočne Evrope sa ciljem identifikacije njihovih potreba i mogućnosti za saradnju sa EuroFIR (workshop, seminari, konferencije, stručne razmene i posete). Partner iz Srbije je koordinator ovih aktivnosti u regionu.

•          Promocija EuroFIR i značaja baze podataka sastava namirnica i diseminacija informacija putem prezentacija na internacionalnim i lokanim stručnim skupovima i putem publikovanja naučnih i popularnih publikacija.

•          Promocija i diseminacija informacija o sastavu namirnica i njihovom značaju svim nacionalnim stručnim asocijacijama nutricionista, univerzitetima, istrazivačkim i zdravstvenim centrima, asocijacijama potrošača kao i kancelarijama predstavnika svetskih organizacija (FAO i WHO) u zemlji.

 

Primena rezultata projekata

 

Harmonizovane, naučno prikupljene i analizirane baze podataka o namirnicama uradjene po standardima visokog kvaliteta i sertifikata (quality control data) su i garancija ostvarivanja aktivne saradnje sa prehrambenom industrijom, poljoprivredom i zdravstvom. Ove baze podataka  će naći svoju primenu ne samo u okviru svoje zemlje nego i među članicama evropske zajednice i šire. Učešće naših istraživača u projektu formiranja evropske baze podataka i njihov zajednički rad sa evropskim naučnicima su i garancija kvalitetnog rada. Rezultati ovog projekta će Srbiji obezbediti bazu podataka o namirnicama koja će sadržati harmonizovane i naučno proverene informacije. Krajni cilj ovog projekta je da sve baze podataka uključujući i našu budu dostupne svim korisnicima putem interneta.

 

 

 

 

 

Eurreca

Srpski

 

 

 

HOME
FOOD DATABASE
NUTRITION PLANNING
INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH
TEAM FOR NUTRITION AND METABOLISM
EuroFir TEAM
ABOUT US